Splash — English German translation3 found

splash bespritzen
splash spritzen
splash (n) (dirt) Spritzer (m) (n) (dirt)
See all English German translation →

Splash — English Italian translation3 found

splash (n) (dirt) spruzzo (m) (n) (dirt)
splash (n) (dirt) schizzo (m) (n) (dirt)
splash (n) (sound) tonfo (m) (n) (sound)
See all English Italian translation →

Splash — English French translation3 found

splash floc
splash (n) (sound) plouf (m) (n) (sound)
splash (n) (dirt) éclaboussure (f) (n) (dirt)
See all English French translation →

Splash — English Portuguese translation3 found

splash (n) (dirt) respingo (m) (n) (dirt)
splash (n) (dirt) mancha (f) (n) (dirt)
splash (n) (dirt) salpico (m) (n) (dirt)
See all English Portuguese translation →

Splash — English Slovenian translation3 found

splash (n) (dirt) stänk (n) (n) (dirt)
splash (n) (dirt) fläck (n) (dirt)
splash (n) (sound) plask (n) (n) (sound)
See all English Slovenian translation →

Splash — English Spanish translation3 found

splash (n) (sound) chapoteo (m) (n) (sound)
splash (n) (dirt) salpicadura (f) (n) (dirt)
splash (v) (dabble) chapotear (v) (dabble)
See all English Spanish translation →

Splash — English Dutch translation3 found

splash (n) (sound) plons (m) (n) (sound)
splash (n) (dirt) spat (m) (n) (dirt)
splash (n) (dirt) klad (n) (n) (dirt)
See all English Dutch translation →

Splash — English Polish translation3 found

splash (n) pryskać (n)
splash (v) chlup (v)
splash (v) plusk (v)
See all English Polish translation →

Splash — English Czech translation3 found

splash skandál
splash šplíchanec
splash pocákat
See all English Czech translation →