Pick — English German translation3 found

pick (v) auswählen (v)
pick (v) picken (v)
pick (v) (choice) auswählen (v) (choice)
See all English German translation →

Pick — English Italian translation3 found

pick (v) (birds) beccare (v) (birds)
pick (v) (music - instruments) pizzicare (v) (music - instruments)
pick (v) (choice) selezionare (v) (choice)
See all English Italian translation →

Pick — English French translation3 found

pick pincer de
pick (v) (choice) sélectionner (v) (choice)
pick (v) (fruit) cueillir (v) (fruit)
See all English French translation →

Pick — English Portuguese translation3 found

pick (v) (fruit) fazer a colheita (v) (fruit)
pick (v) (music - instruments) dedilhar (v) (music - instruments)
pick (v) (fruit) colher (f) (v) (fruit)
See all English Portuguese translation →

Pick — English Slovenian translation3 found

pick (v) (birds) picka (v) (birds)
pick (v) (choice) plocka ut (v) (choice)
pick (v) (music - instruments) knäppa på (v) (music - instruments)
See all English Slovenian translation →

Pick — English Spanish translation3 found

pick (v) (choice) elegir (v) (choice)
pick (v) (birds) picotear (v) (birds)
pick (v) (music - instruments) pulsar (m) (v) (music - instruments)
See all English Spanish translation →

Pick — English Dutch translation3 found

pick (v) (choice) uitkiezen (v) (choice)
pick (v) (choice) uitzoeken (v) (choice)
pick (v) (choice) selecteren (v) (choice)
See all English Dutch translation →

Pick — English Polish translation3 found

pick (n) zbierać (n)
pick (v) wybór (v)
pick (v) elita (f) (v)
See all English Polish translation →

Pick — English Czech translation3 found

pick vybírat
pick vybrat
pick krumpáč
See all English Czech translation →